• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

ZDHiAR w Oleśnicy Małej

Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin powstał w 1955 roku jako Stacja Hodowlano-Badawcza Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, przejmując nieruchomość ziemską w Oleśnicy Małej od Zespołu Państwowych Nieruchomości Ziemskich.

Przejęte gospodarstwo było mocno zaniedbane, a poziom kultury rolnej bardzo niski. We władaniu zakładu znalazł się największy obiekt pałacowy w powiecie, mocno zniszczony i bardzo zdewastowany. Dzięki pracownikom tego zakładu, kadrze naukowej i kolejnym jego szefom jednostka stała się wzorcowym producentem zbóż i hodowcą zwierząt rzeźnych, wprowadzając na teren gminy nowoczesne technologie upraw i wdrażając postęp techniczny w produkcji zbóż i hodowli. Obok sukcesów na niwie gospodarczej ZDHiAR zabezpieczył i rozwinął bazę produkcyjną budując nowe pomieszczenia inwentarskie, magazynowe i mieszkania dla załogi. Stworzył też nowoczesną infrastrukturę komunalną służącą potrzebom swoim i mieszkańców Oleśnicy Małej.

Materiał siewny z Oleśnicy Małej oddziaływał na poprawę wysokości plonów i poprawę jakości zbóż zarówno na naszym terenie, jak i w skali całego kraju. Dzięki postępowi biologicznemu poprawiała się wydajność, a co za tym idzie opłacalność produkcji rolnej.

Niezaprzeczalny jest wkład zakładu w uchronieniu od zniszczenia jednego z najcenniejszych zabytków Ziemi Oławskiej – pozostałego po rodzie Yorck von Wartenburg pałacu wraz z zabytkowymi parkiem i mauzoleum. Bez nakładów finansowych placówki z Oleśnicy Małej obiekt ten podzieliłby losy innych dolnośląskich pałaców zamienionych w ruinę. A jest to miejsce szczególne w naszym regionie, pierwsza komandoria legendarnego zakonu templariuszy, a następnie siedziba klasztoru zakonu rycerskiego joannitów. Kompleks pałacowy, wraz z XIX-wiecznymi zabudowaniami gospodarczymi jest świadkiem wspaniałej historii naszej ziemi i ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

Tytuł Zasłużonego dla Gminy Oława został przyznany przez Radę Gminy Oława Zakładowi Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oleśnicy Małej za wkład w podnoszenie poziomu produkcji rolnej w gminie, zaangażowanie w rozwój regionu Oleśnicy Małej i za ochronę zabytkowego kompleksu pałacowego.ie bezpieczeństwa Rada Gminy przyznała honorowy tytuł Zasłużony dla Gminy Oława.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…