• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

1973 – powstanie gminy Oława

W 1973 r. w wyniku reformy administracji i połączenia dotychczasowych gromad powstała gmina Oława.

4 stycznia 1973 r., odbyła się inauguracyjna sesja nowopowołanej Gminnej Rady Narodowej w Oławie. Cztery dni wcześniej, zgodnie z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu, rozpoczęła swoje istnienie Gmina Oława. W jej skład weszły, w całości lub w części, dotychczasowe Gromadzkie Rady Narodowe w Bystrzycy Oławskiej, Częstocicach, Godzikowicach, Godzinowicach, Marcinkowicach i Wierzbnie. W nowej gminie znalazły się 33 wsie sołeckie. Pierwsza rada liczyła aż 94 osoby, dotychczasowych radnych z poszczególnych gromad. Inauguracyjną sesję, odbywającą się w Sali Rycerskiej oławskiego zamku, wówczas siedziby Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, otwierał radny-senior Mieczysław Brożek z GRN Bystrzyca. A na pierwszego przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej wybrano Stanisława Drozdowskiego – byłego przewodniczącego rady gromadzkiej w Bystrzycy. W skład prezydium weszli jeszcze: Zygmunt Wiśniewski – zastępca przewodniczącego oraz przewodniczący komisji: finansów – Tadeusz Czapka, rolnictwa – Bronisław Terlecki, oświaty – Irena Gólska, ładu i porządku publicznego – Stanisław Chechelski.

Terenowym organem administracji państwowej był Naczelnik Gminy. Pierwszym Naczelnikiem oławskiej gminy został Zygmunt Twardowski, dotychczasowy przewodniczący gromady Oława. To na bazie tej właśnie rady stworzono pierwszy 12-osobowy korpus urzędników gminy pracujący pod kierownictwem sekretarza Mieczysława Łukomskiego. Siedzibą nowej gminy stał się budynek gromady Oława przy ówczesnym placu Jedności Narodowej 28 (marsz. Józefa Piłsudskiego). Administracja gminna dzieliła powierzchnię obiektu z prywatnymi lokatorami zamieszkującymi w nim, co było kłopotliwe dla obu stron. Dopiero po ponad 30 latach – w roku 2005 – została jego właścicielem.

Pierwszy budżet nowej gminy na 1973 rok wyniósł 10 mln. 800 tys. zł, z czego na oświatę przeznaczono 60%. Pozostałe pieniądze wydatkowano na drogi, oświetlenie ulic, opiekę społeczną, kulturę, zdrowie, rolnictwo i administrację samorządową. Do dyspozycji gminy były środki specjalne, liczące ponad 3 mln. zł. i przeznaczone na utrzymanie Zespołu Usług Remontowo-Budowlanych oraz przedszkola gminnego. Z Funduszu Gminnego w wysokości 1.400 tys. zł finansowano niezbędne remonty i inwestycje.

Podstawowym zadaniem pierwszego samorządu i władz wykonawczych było scalenie dotychczasowych gromad w jeden organizm społeczno-gospodarczy, wyrównanie dysproporcji w rozwoju poszczególnych gromad,rozpoczęcie rozwiązywania problemów z nowej perspektywy.

To integracyjne zadanie realizowali kolejni Naczelnicy Gminy: Mieczysław Dobrowolski, Stanisław Kosiński – w latach siedemdziesiątych i Stanisław Kałuża – w latach osiemdziesiątych (ostatni Naczelnik i pierwszy Wójt Gminy). Wspierała ich Rada, którą kierowali wówczas: Bronisław Marczyszyn, Franciszek Hołyński, Henryk Piotrowski.

Gmina miała wówczas charakter typowo rolniczy, choć w znacznej mierze właściciele małych gospodarstw stanowili tzw. grupę chłoporobotników. W tym czasie dokonano scalenia gruntów, stworzono warunki powstawania gospodarstw specjalistycznych, udzielano pomocy rolnikom w modernizacji ich gospodarstw. Obok sektora indywidualnego funkcjonowały gospodarstwa państwowe i spółdzielcze. Władze gminy poprawiły bazę oświaty i kultury. GS rozbudował sieć placówek handlowych, a SKR poprzez kółka rolnicze zmechanizował wieś i roboty polowe.

Nowych impulsów nabrało codzienne życie wsi. Zaktywizowały się działające w poszczególnych miejscowościach organizacje społeczne: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, ludowe zespoły sportowe i inne formalne oraz nieformalne grupy skupiające mieszkańców. Wzrósł poziom kształcenia dzieci i młodzieży, zmodernizowano szkoły, wprowadzano zajęcia pozaszkolne, rozwinął się sport szkolny organizowany przez Szkolne Zespoły Sportowe.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…