• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Oddział Gminnego Związku OSP RP w Oławie

Gminna organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych wniosła na przestrzeni minionych 62 lat niezaprzeczalny wkład w bezpieczeństwo mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Oława.

Już po pojawieniu się pierwszych osadników w wielu wsiach powstawać zaczęły, tworzone samorzutnie, społeczne oddziały ochrony przeciwpożarowej. Zagospodarowały remizy i sprzęt pozostały po poprzednich mieszkańcach tej ziemi, rozpoczęły pełnienie dyżurów i zawsze gdy zaistniała potrzeba przychodziły z pomocą ludziom tej pomocy potrzebującym. Ochotnicy strażacy ratowali ludzi i mienie w czasie pożarów oraz występujących dość często na terenie gminy powodzi i podtopień, zabezpieczali teren, gdy natrafiono na pozostałości wojenne w postaci niewybuchów i niewypałów, bądź występowała inna przyczyna zagrożenia dla zdrowia i życia. Ważnym elementem tej działalności było inicjowanie życia kulturalnego i sportowego poszczególnych miejscowości, gdyż strażacy-ochotnicy byli organizatorami zabaw, festynów i zawodów sportowych dla całych społeczności lokalnych.

Ochotnicze Straże Pożarne współpracowały ze szkołami i prowadziły samodzielnie pracę w procesie wychowania młodego pokolenia tworząc drużyny młodzieżowe skupiające chłopców i dziewczęta. W ten sposób uczyły następne pokolenia ochotników-strażaków zawodowego rzemiosła, rozwijały sprawność fizyczną i organizowały czas wolny poprzez przygotowania i udział w zawodach pożarniczych. Zapewniało to nieprzerwaną ciągłość istnienia poszczególnych jednostek.

W działalności OSP uczestniczyła na przestrzeni minionych 62 lat ponad tysięczna grupa członków, dziś w ramach gminnego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych działa 158 druhów skupionych w 8 jednostkach. Trzy z tych jednostek: Siedlce, Bystrzyca i Owczary wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratownictwa. Obok „dorosłych” jednostek funkcjonuje też 7 drużyn młodzieżowych liczących 63 dziewcząt i chłopców. Na tych ludzi zawsze można liczyć, o czym chociażby przekonaliśmy się w czasie wylewów rzek w 1997 i 2006 roku, gdy pomagali nam zabezpieczać newralgiczne punkty w Bystrzycy, Starym Górniku i Starym Otoku, Siedlcach, Zakrzowie, Niemilu czy Ścinawie Polskiej.

Za całokształt działalności wszystkim druhom i jednostkom, które w okresie minionego 60-lecia zapewniały nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa Rada Gminy przyznała honorowy tytuł Zasłużony dla Gminy Oława.