• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Oddział Gminnego Związku OSP RP w Oławie

Gminna organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych wniosła na przestrzeni minionych 62 lat niezaprzeczalny wkład w bezpieczeństwo mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Oława.

Już po pojawieniu się pierwszych osadników w wielu wsiach powstawać zaczęły, tworzone samorzutnie, społeczne oddziały ochrony przeciwpożarowej. Zagospodarowały remizy i sprzęt pozostały po poprzednich mieszkańcach tej ziemi, rozpoczęły pełnienie dyżurów i zawsze gdy zaistniała potrzeba przychodziły z pomocą ludziom tej pomocy potrzebującym. Ochotnicy strażacy ratowali ludzi i mienie w czasie pożarów oraz występujących dość często na terenie gminy powodzi i podtopień, zabezpieczali teren, gdy natrafiono na pozostałości wojenne w postaci niewybuchów i niewypałów, bądź występowała inna przyczyna zagrożenia dla zdrowia i życia. Ważnym elementem tej działalności było inicjowanie życia kulturalnego i sportowego poszczególnych miejscowości, gdyż strażacy-ochotnicy byli organizatorami zabaw, festynów i zawodów sportowych dla całych społeczności lokalnych.

Ochotnicze Straże Pożarne współpracowały ze szkołami i prowadziły samodzielnie pracę w procesie wychowania młodego pokolenia tworząc drużyny młodzieżowe skupiające chłopców i dziewczęta. W ten sposób uczyły następne pokolenia ochotników-strażaków zawodowego rzemiosła, rozwijały sprawność fizyczną i organizowały czas wolny poprzez przygotowania i udział w zawodach pożarniczych. Zapewniało to nieprzerwaną ciągłość istnienia poszczególnych jednostek.

W działalności OSP uczestniczyła na przestrzeni minionych 62 lat ponad tysięczna grupa członków, dziś w ramach gminnego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych działa 158 druhów skupionych w 8 jednostkach. Trzy z tych jednostek: Siedlce, Bystrzyca i Owczary wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratownictwa. Obok „dorosłych” jednostek funkcjonuje też 7 drużyn młodzieżowych liczących 63 dziewcząt i chłopców. Na tych ludzi zawsze można liczyć, o czym chociażby przekonaliśmy się w czasie wylewów rzek w 1997 i 2006 roku, gdy pomagali nam zabezpieczać newralgiczne punkty w Bystrzycy, Starym Górniku i Starym Otoku, Siedlcach, Zakrzowie, Niemilu czy Ścinawie Polskiej.

Za całokształt działalności wszystkim druhom i jednostkom, które w okresie minionego 60-lecia zapewniały nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa Rada Gminy przyznała honorowy tytuł Zasłużony dla Gminy Oława.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…