• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności oficjalnego portalu www.GminaOlawa.pl

Gmina Oława zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminy Oława www.GminaOlawa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława
tel. (71) 313 30 44, fax (71) 72-34-634
sekretariat@gminaolawa.pl

– data publikacji strony internetowej: grudzień 2017r.

Status pod względem zgodności u ustawą.

Strona internetowa www.GminaOlawa.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik
 • brak napisów i tłumacza migowego dla materiałów video
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu
 • niektóre plik PDF są w formie skanów – zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej
 • brak mapy strony

Wyłączenia

 • filmy i grafiki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery).
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Serwis przygotowany jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

———————————–

Koordynator ds. dostępności – Anna Szyndler
tel. 71 313-30-44 wew. 241 lub 71 381-22-41
dostepnosc@gminaolawa.pl

Budynek filialny Urzędu Gminy Oława, ul. św. Rocha 3 w Oławie
pok. nr 11, I piętro

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Oławie,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Oławie,
 • monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Oławie w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • przygotowanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności w zakresie działalności Urzędu.

Zarządzenie nr 191/2020 Wójta Gminy Oława z  30 września 2020 roku
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

———————————–

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Oławie zlokalizowany jest w trzech budynkach położonych przy:

1) pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28 – siedziba główna
2) ul. św. Rocha 3
3) ul. Nowodojazdowa 9

Wejścia do budynków nie znajdują się na tym samym poziomie co plac, schody utrudniają dostanie się do wnętrza.

Budynki nie są wyposażone w windę, a drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Na poziomie I i II piętra, w ciągach komunikacyjnych (korytarzach) występują schody.

W budynkach brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.

Wyżej wymienione uwarunkowania sprawiają, że budynki nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (poruszającymi się na wózkach inwalidzkich), osób niesłyszących i słabosłyszących oraz niewidomych i słabowidzących.

———————————–

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Oława mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Oława, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez:

 • e-mail na adres: dostepnosc@gminaolawa.pl
 • fax na 71 72-34-634
 • telefonicznie 71 313 30 44
 • drogą pocztową: Urząd Gminy Oława, pl. marsz. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej
 • propozycję terminu
 • krótkie określenie sprawy
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

——-

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Oława na lata 2020-2021.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – stan w dniu 01.01.2021r.