• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Stanisław Kosiński

Stanisław Kosiński urodzony w 1930 roku w Małopolsce, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wykształcenia mgr ekonomii rolnictwa jest od roku 1958 związany z Ziemią Oławską. Pracował na wielu ważnych stanowiskach m.in. wiceprezesa PZGS Oława, nauczyciela w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Osieku, członka Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oławie. Po krótkim okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej we Wrocławiu, w 1973 roku wrócił do Oławy i objął stanowisko zastępcy naczelnika powiatu oławskiego. W związku z reformą systemu administracyjnego kraju powierzono mu obowiązki likwidatora powiatu oławskiego.

14 lipca 1975 roku został powołany na funkcję Naczelnika Gminy Oława. Za jego kadencji gmina Oława uzyskała status gminy wzorcowej w skali kraju. Przeprowadzono wówczas porządkowanie struktury własnościowej w ramach wymiany i scalania gruntów. Utworzono wysokotowarowe gospodarstwa specjalistyczne. W tym okresie powstawały nowe obiekty produkcyjne m.in. ferma drobiarska w Lizawicach oraz organizowano nowe działy produkcji, takie jak sadownictwo w okolicach Osieku i Gać.

Dla rolników oddających swe gospodarstwa za rentę wyremontowano 2 domy wielorodzinne w Janikowie i Niemilu, do użytku oddawano też mieszkania dla nauczycieli. W trakcie kadencji Stanisława Kosińskiego powstały Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy i Kluby Rolnika w wielu wsiach, zmodernizowano istniejące placówki podstawowej opieki zdrowotnej, wyremontowano kanalizację burzową i zbiorniki ppoż. Istotnej poprawie uległ stan obiektów komunalnych: mieszkań, szkół, świetlic, remiz i boisk sportowych.

Stanisław Kosiński związany był od lat młodości z ruchem ludowym, w czasie należał do Batalionów Chłopskich, gdzie jako młody chłopiec pełnił rolę łącznika. Obecnie jest prezesem Gminnego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Bardzo aktywnie pracował społecznie w Ochotniczych Strażach Pożarnych prezesując Gminnemu Zarządowi OSP oraz pełniąc funkcje członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP we Wrocławiu i członka Zarządu Głównego tej organizacji.
Za całokształt pracy włożonej w rozwój gminy Oława w czasie pracy zawodowej w PZGS oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i na stanowisku Naczelnika Gminy oraz za aktywność społeczną w organizacjach pozarządowych działających w gminie Stanisław Kosiński otrzymał tytuł Zasłużony dla Gminy Oława.