• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Stanisław Kosiński

Stanisław Kosiński urodzony w 1930 roku w Małopolsce, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wykształcenia mgr ekonomii rolnictwa jest od roku 1958 związany z Ziemią Oławską. Pracował na wielu ważnych stanowiskach m.in. wiceprezesa PZGS Oława, nauczyciela w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Osieku, członka Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oławie. Po krótkim okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej we Wrocławiu, w 1973 roku wrócił do Oławy i objął stanowisko zastępcy naczelnika powiatu oławskiego. W związku z reformą systemu administracyjnego kraju powierzono mu obowiązki likwidatora powiatu oławskiego.

14 lipca 1975 roku został powołany na funkcję Naczelnika Gminy Oława. Za jego kadencji gmina Oława uzyskała status gminy wzorcowej w skali kraju. Przeprowadzono wówczas porządkowanie struktury własnościowej w ramach wymiany i scalania gruntów. Utworzono wysokotowarowe gospodarstwa specjalistyczne. W tym okresie powstawały nowe obiekty produkcyjne m.in. ferma drobiarska w Lizawicach oraz organizowano nowe działy produkcji, takie jak sadownictwo w okolicach Osieku i Gać.

Dla rolników oddających swe gospodarstwa za rentę wyremontowano 2 domy wielorodzinne w Janikowie i Niemilu, do użytku oddawano też mieszkania dla nauczycieli. W trakcie kadencji Stanisława Kosińskiego powstały Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy i Kluby Rolnika w wielu wsiach, zmodernizowano istniejące placówki podstawowej opieki zdrowotnej, wyremontowano kanalizację burzową i zbiorniki ppoż. Istotnej poprawie uległ stan obiektów komunalnych: mieszkań, szkół, świetlic, remiz i boisk sportowych.

Stanisław Kosiński związany był od lat młodości z ruchem ludowym, w czasie należał do Batalionów Chłopskich, gdzie jako młody chłopiec pełnił rolę łącznika. Obecnie jest prezesem Gminnego koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Bardzo aktywnie pracował społecznie w Ochotniczych Strażach Pożarnych prezesując Gminnemu Zarządowi OSP oraz pełniąc funkcje członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP we Wrocławiu i członka Zarządu Głównego tej organizacji.
Za całokształt pracy włożonej w rozwój gminy Oława w czasie pracy zawodowej w PZGS oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i na stanowisku Naczelnika Gminy oraz za aktywność społeczną w organizacjach pozarządowych działających w gminie Stanisław Kosiński otrzymał tytuł Zasłużony dla Gminy Oława.

 

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…