• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Aktywnie z biegiem rzeki – stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w ramach Odrzańskiej Drogi Rowerowej na terenie miasta Oława oraz gminy Oława

Beneficjent: Gmina Miasto Oława
Partner: Gmina Oława

Całkowita wartość projektu: 769 750,00 PLN
Dofinansowanie: 654 287,50 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020
Działanie: 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
Okres realizacji: 2018

Przedmiotem projektu jest stworzenie sieci szlaków, dróg i ścieżek rowerowych w dolinie Odry.
Inwestycja położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego, na terenie powiatu oławskiego. W ramach przedsięwzięcia stworzonych zostanie 44,28 km tras rowerowych składających się z 16 odcinków, które przebiegać będą przez teren dwóch gmin, tj. Gminy Oława oraz Miasta Oława. Źródło dofinansowania:Początkowy punkt wytyczonych tras znajduje się w pobliżu granicy Gminy Oława z Gminą Siechnice, a końcowy w pobliżu granicy gminy Oława z Gminą Skarbimierz (województwo opolskie).

Harmonogram projektu:
• marzec 2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcą,
• październik 2018 r. – zakończenie prac.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności lokalnych zasobów przyrodniczych oraz ograniczenie negatywnych skutków presji turystycznej na obszary chronione i cenne przyrodniczo.
Dzięki realizacji projektu wsparciem zostanie objęta forma ochrony przyrody, w obszarze której przebiegać będzie wyznaczona trasa rowerowa, tj. obszar Natura 2000: a w ramach niego Grądy Odrzańskie i Grądy Doliny Odry.
Celami szczegółowymi projektu ponadto są:
• rozwój proekologicznych zasad i form turystyki,
• zminimalizowanie negatywnego oddziaływania intensywnego ruchu turystycznego na siedliska
obszarów cennych przyrodniczo,
• wzmocnienie poczucia świadomości i wiedzy ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz
turystów odwiedzających obszary chronione,
• zachowanie warunków do niezakłóconego przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych.

Planowane efekty:

W ramach projektu uzyskane zostaną następujące rezultaty i produkty:
1. utworzenie szlaków turystycznych – 44,28 km,
2. budowa dróg dla rowerów – 0,56 km,
3. wyznaczenie ścieżek rowerowych – 2,32 km,
4. wsparcie form ochrony przyrody – 1 szt.

 

Ulotka w wersji pdf  –  kliknij tutaj