• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Polityka prywatności

w zakresie korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”

Zawarto tu informacje dotyczące: (1) przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi „Newsletter Gminy Oława” (dalej – Usługa); (2) wypełnienie obowiązku informacyjnego co do zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz (3) dostępu do danych osobowych w ramach zarządzania korzystaniem z Usługi.

Podmiotem zarządzającym (dalej – Administratorem, Nadawcą) Usługą jest Gmina Oława, z siedzibą Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl

W konsekwencji inicjowanych po Państwa stronie czynności (Zgłoszenie), czyli zapisanie się do korzystania z Usługi poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej (email) na stronie głównej serwisu dostępnego pod adresem https://gminaolawa.pl, Administrator pozyskuje ten adres do aktualnej bazy danych obsługi subskrypcji wraz z Informacją Systemową – informacją o dacie i czasie inicjowanej czynności oraz […].

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji o charakterze handlowym skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przesyłane do Państwa informacje w związku z wpisaniem się do korzystania z Usługi nie będą informacjami o charakterze handlowym.

Jeżeli, w wyniku wpisania się do korzystania z Usługi, wykorzystany adres poczty elektronicznej należy do osoby fizycznej, która nie wyraża zgody na kontynuowanie przesłania informacji mieszczących się w ramach realizowanej Usługi lub zamierza wycofać ewentualnie zaistniałą wcześniejszą zgodę – proszę uznać otrzymaną wiadomość za informację niezamówioną oraz proszę poinformować Nadawcę wiadomości (przesyłając stosowną wiadomość na adres promocja@gminaolawa.pl) o oczekiwaniu usunięcia adresu poczty elektronicznej z bazy danych, w celu uniknięcia otrzymywania kolejnych wiadomości w przyszłości. Proszę wówczas jednocześnie o wskazanie aktualnych adresów właściwych do wypełniania zaistniałych ewentualnie zobowiązań Nadawcy wynikających w szczególności z faktu dokonania Zgłoszenia lub innych postanowień umownych wzajemnych (o ile takie zaistniały w wyniku realizacji Usługi).

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Wiadomości wysyłane do Państwa w związku z realizacją Usługi nie będą realizacją celów marketingu bezpośredniego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji o charakterze handlowym stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Informacja dotycząca celów, zakresów i warunków przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i innych praw przysługujących Podmiotowi danych (Osobie wyrażającej wolę korzystania z Usługi)

Administrator uznaje, że adres poczty elektronicznej (email) podany w ramach czynności inicjowania Usługi wraz z Informacją Systemową stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO*.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie kategorii niżej wskazanych są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji Usługi. Przetwarzanie składa się w szczególności z operacji gromadzenia, przechowywania i planowanego oraz zalgorytmizowanego (oprogramowanego) korzystania z danych osobowych w zakresie wyszczególnionych niżej kategorii danych osobowych w celu skutecznej realizacji korzystania z Usługi oraz w celu właściwego i wystarczającego informowania o warunkach i okolicznościach korzystania z Usługi oraz ewentualnego wypełniania zobowiązań wynikających z korzystania z Usługi.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot Gmina Oława, z siedzibą Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl (kontakt do Inspektora Danych Osobowych – […]).

Spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgodę uzyskano w konsekwencji wyraźnego i dobrowolnego działania potwierdzającego wyrażenie woli korzystania z Usługi poprzez wypełnienie formularza inicjującego korzystanie z Usługi (dostępnego na stronie głównej serwisu https://gminaolawa.pl/), które to działanie przyzwala na przetwarzanie danych osobowych. Informacje uzyskane z wypełnienia formularza pozostają zgromadzone w zakresach minimalizowanych względem celu przetwarzania we właściwych bazach danych i są poddawane ocenie co do ich prawidłowości i adekwatności względem aktualnych celów ich wykorzystania.

Dodatkowym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Istotą prawnie uzasadnionego interesu jest tu przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji Usługi. Przetwarzanie polega w tym przypadku na zbieraniu danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zgodnych z Zarządzeniem nr 104/2018 – https://gminaolawa.pl/wp-content/uploads/2018/07/Zarza104_politykaPrywatnosci.pdf) i nieprzetwarzaniu dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przetwarzanie jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do wskazywanych tu celów; dane osobowe są uznawane za prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz są przechowywane w formie potencjalnie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i planowo wykorzystywane poprzez właściwe dla celu przetwarzania bazy danych administrowane tylko przez uprawnionych pracowników Administratora.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest jednak traktowana w tym przypadku jako podstawowy i konieczny warunek możliwości przetwarzania we wskazywanych tu celach danych osobowych na rzecz skutecznej realizacji Usługi.

W ramach wskazywanej tu czynności przetwarzane są Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: adres poczty elektronicznej, data i czas inicjowania korzystania z Usługi, […].

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody w odniesieniu do realizacji Usługi lub nie dłużej niż dwa miesiące licząc od czasu wygaśnięcia realizacji Usługi.

Posiada Pani/Pan prawo do wnioskowania (żądania) o: dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych osobowych w przypadku ich zmiany lub stwierdzenia ich nieprawidłowości, usunięcie danych osobowych (co będzie traktowane jako równoznaczne z wycofaniem zgody), ograniczenie przetwarzania (co do zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz zakresu realizowanych celów przetwarzania – o ile zostanie skutecznie wykazane przekroczenie tych zakresów), wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania (względem wskazanego celu przetwarzania), przeniesienie danych (do ewentualnie innego podmiotu w ramach takiego samego celu przetwarzania – o ile to będzie możliwe).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO* (więcej informacji dotyczących możliwości wniesienia skargi: https://uodo.gov.pl/). Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymienionych wyżej praw są przedmiotem przepisów RODO* w Rozdziale III – Prawa osoby, której dane dotyczą.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (zalgorytmizowany, oprogramowany) w tym również w formie profilowania prowadzącego do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na podstawie zalgorytmizowanej procedury w odniesieniu do realizacji Usługi. W konsekwencji są gromadzone dane osobowe w zakresie wyszczególnionych wyżej kategorii danych osobowych, których profilowanie polega na możliwości analizy czasu dotychczasowego korzystania z Usługi (statystyki) co do ewentualności podejmowania decyzji o informowaniu o kolejnych analogicznych usługach lub produktach.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 , EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: tekst sprostowania: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)