• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

O projekcie

 

 

Nazwa Projektu: “Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława – termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy”

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Beneficjent: Gmina Oława

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0032/16

 

Celem głównym realizacji projektu Gminy Oława jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w Bystrzycy, poprzez wdrożenie działań bezpośrednio związanych z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu.

Poprawa efektywności energetycznej zostanie zrealizowana dzięki planowanym rozwiązaniom w zakresie lepszego zarządzania energią. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery i poprawę jakości powietrza w regionie.

Wykonanie projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława – termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy” ma na celu obniżenie zużycia energii finalnej w budynku użyteczności publicznej należącego do Gminy Oława, czego rezultatem będzie m.in. obniżenie kosztów jego ogrzewania. Realizacja projektu skutkować będzie w głównej mierze na redukcji CO2 i obniżeniem również innego rodzaju zanieczyszczeń pochodzących z obiektu użyteczności publicznej.

Cele przedmiotowe projektu wpisują się zarówno w działanie 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 jak i są zgodne z poddziałaniem 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI”.

Cele niniejszego projektu korespondują z założeniami ww. działania m.in. poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej, a także poprawę jakości powietrza w regionie, oraz poprawę efektywności produkcji i zużycia energii.

Realizowany projekt wpisuje się również w strategiczne programy dotyczące ochrony środowiska w tym: Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, Strategię Rozwoju Gminy Oława na lata 2015 – 2025, Program Ochrony Środowiska Gminy Oława, oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława.

Wydatki ogółem w projekcie: 3,66 mln zł. Kwota dofinansowania: 3,11 mln zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych w projekcie. Powyższe wydatki zostały określone przed procedurą przetargową. Dopiero po wyłonieniu Wykonawcy poznamy rzeczywiste koszty inwestycji.

 

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…