• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

O projekcie

 

 

Nazwa Projektu: “Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława – termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy”

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Beneficjent: Gmina Oława

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0032/16

 

Celem głównym realizacji projektu Gminy Oława jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół w Bystrzycy, poprzez wdrożenie działań bezpośrednio związanych z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu.

Poprawa efektywności energetycznej zostanie zrealizowana dzięki planowanym rozwiązaniom w zakresie lepszego zarządzania energią. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery i poprawę jakości powietrza w regionie.

Wykonanie projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława – termomodernizacja Zespołu Szkół w Bystrzycy” ma na celu obniżenie zużycia energii finalnej w budynku użyteczności publicznej należącego do Gminy Oława, czego rezultatem będzie m.in. obniżenie kosztów jego ogrzewania. Realizacja projektu skutkować będzie w głównej mierze na redukcji CO2 i obniżeniem również innego rodzaju zanieczyszczeń pochodzących z obiektu użyteczności publicznej.

Cele przedmiotowe projektu wpisują się zarówno w działanie 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 jak i są zgodne z poddziałaniem 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI”.

Cele niniejszego projektu korespondują z założeniami ww. działania m.in. poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej, a także poprawę jakości powietrza w regionie, oraz poprawę efektywności produkcji i zużycia energii.

Realizowany projekt wpisuje się również w strategiczne programy dotyczące ochrony środowiska w tym: Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, Strategię Rozwoju Gminy Oława na lata 2015 – 2025, Program Ochrony Środowiska Gminy Oława, oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława.

Wydatki ogółem w projekcie: 3,66 mln zł. Kwota dofinansowania: 3,11 mln zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych w projekcie. Powyższe wydatki zostały określone przed procedurą przetargową. Dopiero po wyłonieniu Wykonawcy poznamy rzeczywiste koszty inwestycji.