• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

O projekcie

 

 

Nazwa Projektu: “Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice”
dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Beneficjent: Gmina Oława
Nr projektu: POIS.01.01.00-00-169/14

 

Przyznana dotacja obejmuję budowę około 14 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych w aglomeracji Stanowice, czyli w Lizawicach, Jankowicach, Sobocisku, Zabardowicach i Miłonowie oraz refundację poniesionych kosztów inwestycji już zrealizowanych przez gminę. Chodzi o zakończoną w 2013 roku budowę ponad 50. kilometrowej sieci kanalizacyjnej w Stanowicach, Marcinkowicach i Stanowicach-Lotnisko oraz zakończoną w 2012 roku budowę oczyszczalni ścieków w Stanowicach. Podsumowując, w ramach zadania ujętych zostało 64 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz wspomniana oczyszczalnia ścieków.

W listopadzie 2015 r. zakończono budowę około 13 km sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Stanowice, a dokładnie w miejscowościach: Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice i Miłonów.  Wysokość przyznanej dotacji została określona przed wyłonieniem wykonawców robót, na podstawie kosztorysów inwestorskich. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, koszt budowy 13. kilometrowej sieci pomniejszył się, stąd pomniejszyła się też wartość całego zadania na 44,8 mln zł. We wrześniu br. gmina Oława podpisała aneks z WFOŚiGW, w którym wartość dofinansowania z Unii Europejskiej została określona na około 16,5 mln zł.