• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

O projekcie

 

Nazwa Projektu: “Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława – termomodernizacja Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Beneficjent: Gmina Oława

Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0031/16

 

Celem głównym realizacji projektu Gminy Oława jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach przy ul. Szkolnej 1, poprzez wdrożenie działań bezpośrednio związanych z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu.

Poprawa efektywności energetycznej zostanie zrealizowana dzięki planowanym rozwiązaniom w zakresie lepszego zarządzania energią. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery i poprawę jakości powietrza w regionie.
Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • modernizację wewnętrznej instalacji c.o. z wyposażeniem wszystkich grzejników w zawory termostatyczne,
  • wymianę starych okien w całym budynku dydaktycznym
  • likwidację muru z luksferów na klatce schodowej budynku dydaktycznego, częściowe zamurowanie i osadzenie stolarki okiennej,
  • docieplenie ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego, dachów płaskich hali sportowej z łącznikiem, oraz dachu ceramicznego budynku dydaktycznego,

Wykonanie projektu „Termomodernizacja placówek oświatowych należących do Gminy Oława – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach” ma na celu obniżenie zużycia energii finalnej w budynku użyteczności publicznej należącego do Gminy Oława, czego rezultatem będzie m.in. obniżenie kosztów jego ogrzewania. Realizacja projektu skutkować będzie w głównej mierze na redukcji CO2 i obniżeniem również innego rodzaju zanieczyszczeń pochodzących z obiektu użyteczności publicznej. Przedmiotowy projekt spełnia zakładane kryterium oszczędności energii w budynku o co najmniej 25% – w wyniku realizacji projektu oszczędność energii w kompleksie budynków wyniesie 51%.

Cele przedmiotowe projektu wpisują się zarówno w działanie 3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 jak i są zgodne z poddziałaniem 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI”.

Cele niniejszego projektu korespondują z założeniami ww. działania m.in. poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej, a także poprawę jakości powietrza w regionie, oraz poprawę efektywności produkcji i zużycia energii.

Realizowany projekt wpisuje się również w strategiczne programy dotyczące ochrony środowiska w tym: Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, Strategię Rozwoju Gminy Oława na lata 2015 – 2025, Program Ochrony Środowiska Gminy Oława, oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława.

Wydatki ogółem w projekcie: 2 053 277,21zł., w tym wydatki kwalifikowane w kwocie 1 993 618,65zł. Kwota dofinansowania: 1 694 575,85zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych w projekcie. Inwestycja przed przetargiem na wyłonienie Wykonawcy.