• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

O projekcie

Nazwa Projektu: “Projekt „Cyfrowy urząd – nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława”

Dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działania 2.1 E-usługi publiczne – Poddziałanie E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne

Beneficjent: Gmina Oława
Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0030/16

 

 

Cel ogólny projektu to zwiększenie dostępu obywateli do świadczonych drogą elektroniczną usług publicznych (A2B i/lub A2C) w Gminie Oława poprzez wykorzystanie TIK . W/w cel zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu dostępności i dojrzałości e-usług publicznych świadczonych przez Gminę Oława- wg Regulaminu konkursu typ projektu 2.1.A w zakresie b, c, e (dominujący zakres), 2.1.C, w tym c.

Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji zaplanowanych zadań:

1. Zakup licencji i wdrożenie nowych elektronicznych systemów teleinformatycznych,
w tym e-usług dotyczących:

 • centralnej platformy e-usług mieszkańca
 • zintegrowanego systemu dziedzinowego i 15 e-usług finansowych
 • elektronicznego obiegu dokumentów i 10 e-usług katalogowych, w tym zakup licencji dostępowych do serwera dla usług katalogowych, oprogramowania do back up danych
 • partycypacji społecznej i 5 e-usług publicznych
 • systemu zarządzania budżetem gminy
 • obsługi usług informacyjnych i 5 e-usług publicznych

Ww. systemy zostaną zintegrowane z platformą ePUAP w zakresie logowania, obsługi profilu zaufanego, będą spełniały wymagania obowiązujących aktów prawnych.
Projekt co do zasady wykorzystywać będzie istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną gminy Oława, która zostanie w ramach projektu zmodernizowana.

2. Dostawa sprzętu, która obejmuje:

 • 2 serwery wraz z niezbędnym oprogramowaniem zarządzającym – dedykowane obsłudze e-usług finansowych i e-usług katalogowych
 • macierz dyskowa
 • urządzenie UTM
 • urządzenie UPS
 • 31 zestawów komputerowych z oprogramowaniem

3. Uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego.
4. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy Oława.

 

Miejscem realizacji projektu będą 3 lokalizacje Urzędu Gminy Oława położone na terenie miasta Oława:

Budynkek główny Urzędu Gminy Oława – pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 – siedziba: władz gminy, referaty: Finansów i Budżetu, Wymiaru i Księgowości Podatkowej, Ogólny i Spraw Obywatelskich, Rozwoju Gospodarczego, samodzielne stanowiska: Biuro Rady, Zarządzanie Kryzysowe, Promocja, Radca Prawny;

Budynek filialny Urzędu Gminy Oława na ul. Rocha 3 – siedziba referatów: Gospodarki Komunalnej, Wodociągów i Kanalizacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Samodzielne stanowiska: Kontrola Finansowa, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Budynek filialny Urzędu Gminy Oława na ul. Nowodojazdowa 9 – referat Gospodarki Komunalnej – Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich – Świadczenia Wychowawcze, Straż Gminna.

Zakres e-usług wpisuje się w obszar tematyczny dokumentu programowego RPO WD [SPEŁNIA KRYT. SPEC. 14] dostęp do informacji przestrzennej (4 e-usługi z zakresu geodezji, kartografii), bezpieczeństwo kryzysowe (CPeUM, e-usług informacyjna zgłaszanie usterek). Podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie e-usług będzie Gmina Oława. W projekcie zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Projekt zapewni interoperacyjność systemów teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa. Dzięki realizacji projektu wzrośnie stopień wykorzystania e-usług przez interesariuszy projektu.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława”:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Oława, pl. marsz. J. Piłsudskiego 28, Oława 55-200 Oława. Jestem świadom/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Oława”. Usługa „Newsletter Gminy Oława” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji z życia gminy Oława.

Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława” jest dobrowolne, bezpłatne, bezterminowe.
W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Oława”, Gmina Oława pozyskuje w procesie rejestracji od zainteresowanych osób adresy poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie możliwe jest korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Oława”.
Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji, tj. adresu e-mail, co równoznaczne jest z zaprzestaniem świadczenia usług „Newsletter Gminy Oława”.
W celu usunięcia danych należy wystosować do Gminy Oława na adres promocja@gminaolawa.pl prośbę o usunięcie danych z zasobów Gminy Oława. Mail z prośbą należy wysłać z adresu, który był podany przy rejestracji i stanowi dane osobowe użytkownika usługi „Newsletter Gminy Oława. Użytkownik otrzyma maila z potwierdzeniem usunięcia jego danych.
Administratorem danych jest Gmina Oława, z siedzibą pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 71 313-30-44, sekretariat@gminaolawa.pl. Dane osobowe zbierane są przez Gminę Oława wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Oława” i nie będą udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa.
Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin korzystania z usługi „Newsletter Gminy Oława” reguluje Zarządzenie Zastępcy Wójta Gminy Oława nr 104/2018 z dnia 25.05.2018 – Kliknij tutaj

Usługa Newslettera Gminy Oława będzie aktywna wkrótce…