• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Zaproszenie do uczestnictwa w programach: opieka wytchnieniowa i asystent osoby niepełnosprawnej

piątek, 18.06.2021 - 09:40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie prowadzi rekrutację uczestników do programów: opieka wytchnieniowa - edycja 2021. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Usługi realizowane będą w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 . Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki orzeczeniem o niepełnosprawności lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.

  • opieka wytchnieniowa – 71 / 38 122 52
  • asystent osoby niepełnosprawnej – 71 / 38 122 56

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgłoszenia do programu
2. Orzeczenie o niepełnosprawności
3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Druki dokumentów dostępne są w GOPS w Oławie , ul. Św. Rocha 3

Lokalny Program Opieki Wytchnieniowej na lata  2021-2023 został wprowadzony na terenie gminy Oława Uchwałą Rady Gminy Oława nr XLIV/257/2021 z 28 maja 2021. Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminaolawa.pl, w zakładce Prawo/Programy, regulaminy, strategie, plany  – kliknij tutaj

Informacja w wersji pdf – kliknij tutaj