• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

W gminie Oława mniej azbestu o ponad 46 ton

czwartek, 22.09.2022 - 15:02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał w roku 2022 gminie Oława kolejne dofinansowanie na realizację zadania pn. "Program usuwania azbestu z terenu Gminy Oława". Całkowita wartość zadania zrealizowanego w roku 2022 wyniosła 43,9 tys. zł. w tym dofinansowanie w kwocie 13,0 tys. zł.

Podstawą uzyskania dofinansowania było złożenie przez gminę stosownego wniosku o udzielenie pomocy finansowej, który po rozpatrzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 12 maja 2022r. otrzymał pomoc finansową na realizację zadania.

W dniu 1 lipca 2022r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 PLN w drodze zapytania ofertowego wyłoniono  wykonawcę zadania, którym została firma: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. W dniu 11 lipca 2022r. Gmina Oława zawarła umowę z wyłonionym wykonawcą zadania obejmującym demontaż, transport z załadunkiem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest, pochodzących ze zgłoszonych nieruchomości objętych zadaniem. Ilość odpadów zawierających azbest zaplanowanych do usunięcia w roku 2022 wynikła ze złożonych w gminie stosownych wniosków przez właścicieli nieruchomości, którzy zdeklarowali w roku 2022 udział w programie. W toku realizacji zadania usunięto z terenu gminy Oława łącznie 46,450 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest głównie w postaci płyt falistych pokryć dachowych pochodzących z 20 nieruchomości zgłoszonych do programu, w tym pokrycia dachowe z 2 budynków mieszkalnych, 2 budynków mieszkalno- gospodarczych, pozostałe płyty faliste to pokrycia z budynków gospodarczych i innych.

Protokołem odbioru wykonanych robót w dniu 25 sierpnia 2022r. zakończono na terenie Gminy Oława realizację w roku 2022 kolejnego etapu zadania związanego z usuwaniem wyrobów zwierających azbest.

W ciągu 10 lat funkcjonowania „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Oławaobjętego dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW” na terenie gminy Oława unieszkodliwiono ponad 660 ton wyrobów azbestowych stanowiących w głównej mierze pokrycia dachowe budynków gospodarczych i innych, jak również w części również stanowiące pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych.

Kontynuacja zadania pn. „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Oławaw roku 2023 uzależniona będzie od skali zainteresowania mieszkańców gminy Oława dalszym usuwaniem z terenu swoich nieruchomości wyrobów zawierających azbest, oraz możliwością dofinansowania programu ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Aneta Słabicka, Zdzisław Węgrzyn.