• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Ustalono wysokość funduszu sołeckiego na 2019 rok

wtorek, 10.07.2018 - 09:42

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostało opublikowane wyliczenie kwoty przypadającej w 2019 roku sołectwom na realizację planowanych przedsięwzięć.

Z dokumentem można zapoznać się w zakładce: Aktualności/Dla sołtysów  lub kliknij tutaj

Sołectwa gminy Oława w 2019r. otrzymają do swoje dyspozycji z Funduszu sołeckiego łącznie ponad 866 tys. zł.  Wielkość przypadająca na poszczególną miejscowość uzależniona jest od liczby mieszkańców. Najwięcej, prawie po 46,7 tys. zł otrzymają: Bystrzyca, Godzikowice, Marcinkowice i Stanowice.

Do 30 września br. sołtysi muszą przedłożyć do gminy Oława wnioski zawierające: planowane przedsięwzięcia, które  muszą się mieścić w zakresie zadań własnych gminy i służyć poprawie warunków życia mieszkańców, a także szacunkowe koszty poszczególnych przedsięwzięć. Do wniosków należy dołączyć protokoły z zebrań wiejskich wraz z listami obecności oraz podjętymi uchwałami. Bez dostarczenia powyższych dokumentów, wnioski zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.