• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Program 500+

Od 1 lipca wnioski  można składać drogą elektroniczną. Od sierpnia – w tradycyjny sposób, czyli drogą papierową. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu, gwarantuje ciągłość otrzymywania świadczenia.

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian., szczególnie jeżeli chodzi o kwoty wsparcia oraz kryteria, na podstawie których są one przyznawane.

Prawo do wsparcia w ramach programu Rodzina 500+ ustalane jest na okres roku – od dnia 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2017.


Inspektorzy Urzędu Gminy Oława  ds. świadczeń wychowawczych:

  • Karolina Giersz-Fuks
  • Małgorzata Wilk
    ul. Nowodojazdowej 9, pok. nr 4
    tel. 71 38-12-259

Wzory wniosków dostępne pod adresem:
www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie bądź przez internet. W ostatnim przypadku, do wyboru są 4 kanały: Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) oraz ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, właściwe dla indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, w tym także oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

 

Najważniejsze zmiany w przepisach od 1 sierpnia 2017 r.

• konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowująca dziecko;
• nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
• nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
• składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
• rozszerzenie katalogu dochodów;
• zmiana w katalogu dochodów uzyskanych i utraconych;
• doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej;
• zmiana terminu uchylenia świadczenia;
• zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń;
• osobiste stawiennictwo.

Więcej informacji w załączniku –Kliknij tutaj