• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Pomoc materialna dla uczniów – socjalne stypendia szkolne i zasiłki szkolne

poniedziałek, 22.08.2022 - 14:59

Świadczenie przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Oława na czas ukończenia kształcenie, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w tym roku miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie w nie może być większa niż 600 zł netto.

Zasiłek szkolny jest formą doraźnej pomocy udzielanej z powodu trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Pomoc materialna (stypendia i zasiłki)  przekazywana jest w formie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu faktur lub rachunków dokumentujących poniesione wydatki na cele edukacyjne lub w formie zaliczki pobranej w celu dokonania wydatków na cele edukacyjne.

Aby otrzymać pomoc socjalną należy złożyć wniosek (druk poniżej) wraz z niezbędnymi dokumentami do 15 września br. Uczniowie szkół podstawowych realizujący obowiązek szkolny w placówkach oświatowych na ternie gminy Oława, składają wniosek w sekretariatach swojej szkoły. Pozostali uczniowie składają wnioski w Gminnym Zespole Oświaty w Oławie, ul. Nowodojazdowa 9.

Więcej informacji w dokumentach poniżej. Informacji udziela również Gminny Zespół Oświaty, tel. 71 313 46 57

Więcej informacji – kliknij tutaj

Wzór wniosku –kliknij tutaj

Wzór oświadczenia – kliknij tutaj

Wykaz wydatków kwalifikowanych –kliknij tutaj