• Rozmiar czcionki

  • Wysoki kontrast

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z 25 stycznia

wtorek, 25.01.2022 - 12:34

Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Oława poprzez: uczestnictwo dzieci i młodzieży szkolnej w systemie współzawodnictwa SZS Dolny Śląsk. Organizacja letnich i zimowych obozowych akcji aktywizacji ruchowej. A także organizacja i koordynacja całorocznego cyklu imprez sportowych we wszystkich kategoriach wiekowych w ramach XXIII Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast.

Treść ogłoszenia – kliknij tutaj

Zarządzenie nr 14/2022 z 25.01.2022
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022r. zadań publicznych przez organizację pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 u.st 2 ,3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Druk – oferta realizacji zadania publicznego 

Jak prawidłowo wypełnić ofertę? – Przykład 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej