Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Weź udział w projekcie "Zdobądź samozatrudnienie - zrealizuj marzenia!"

 

OFEROWANE WSPARCIE

1. Wsparcie szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej realizowane przed rozpoczęciem działalności.

2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł netto.

3. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł. netto wypłacane przez 12 miesięcy.

Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu wsparcie towarzyszące, które przysługuje uczestnikom w ramach projektu, w tym:

– materiały szkoleniowe i dydaktyczne

– catering podczas szkoleń,

– zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń.

GRUPA DOCELOWA:

– 34 osoby (w tym 19 kobiet i 15 mężczyzn.), w tym co najmniej 14 osób zamieszkujących obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, należące do jednej z grup:

a). 25 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. :

– osoby w wieku 50 lat i więcej,

– kobiety,

– osoby z 
niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby z niskimi kwalifikacjami

b).   9 osób pracujących, należących do jednej z poniższych grup:

– osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,

lub

-osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają  ̨120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia,

Szczególne wsparcie kierowane jest do osób zwolnionych po 1 marca 2020r.

Formularze zgłoszeniowe w ramach naboru będą przyjmowane w terminie: 

od 12.01.2022 roku do 25.01.2022 roku.