• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

piątek, 10.09.2021 - 10:01

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Informacja o dofinansowaniu w wersji pdf

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

Oświadczenie pracodawcy

Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Uwagi:
O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Oława, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Oława, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy o Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Waloryzacja dofinansowania:
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Opłaty:
Bez opłat

Termin składania dokumentów:
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy:
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za pośrednictwem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Oławie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wymagane dokumenty:

– Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
– Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem lub poświadczone poprzez wgląd do oryginału w momencie składania wniosku:

 • Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (gdy szkolenie prowadzi inna osoba niż pracodawca – dokument potwierdzający jej związek prawny z pracodawcą zatrudniającym młodocianego),
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 • Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika,
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wg załączonego druku) z wykazem poszczególnych przypadków tej pomocy, albo kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg załączonego druku),
 • Oświadczenie RODO (wg załączonego druku).

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.