• Rozmiar czcionki

 • Wysoki kontrast

Bezpłatna pomoc prawna

W Urzędzie Gminy Oława, w filialnym budynku na ul. św. Rocha, mogą Państwo otrzymać bezpłatną pomoc prawną od radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Bezpłatna pomoc prawna jest udzielana:

 • poniedziałki i wtorki od godz. 11.30 do 15.30
 • środy: od godz. 8.00 do 12.00
 • czwartki: od godz. 8.30 do 12.30.

 

Pomoc prawna jest udzielana zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2015r., jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Powiat Oławski w budynku Urzędu Gminy Oława na mocy porozumienia.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej? – Osoba fizyczna, która:

 • W okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 • Posiada Kartę Dużej Rodziny;
 • Uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • Posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • Nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat;
 • W wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie:

 • Prawa pracy
 • Przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • Prawa cywilnego
 • Spraw karnych
 • Spraw administracyjnych,
 • Ubezpieczenia społecznego
 • Spraw rodzinnych
 • Prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie zaś obejmowała spraw:

 • Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
 • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • Udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,
 • Sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo – administracyjne,
 • Sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art. 3 ust 1).

 

Informacja w formie prezentacji kliknij tutaj

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: kliknij tutaj